Verlof

Bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof aan te vragen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke familiegebeurtenis, maar ook bij een overlijden. Verlof kan aangevraagd worden door onderstaand formulier in te vullen.

Leerlingen zijn vanaf de dag dat ze vijf jaar worden leerplichtig. Als de leerplichtwet van toepassing is, kunt u in geval van bijzondere omstandigheden ('gewichtige redenen') verlof aanvragen bij de directie. De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de administratie van de school verkrijgbaar.
In principe is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Ongeoorloofd verzuim leidt tot een melding bij de leerplichtambtenaar en kan aanleiding zijn voor een proces-verbaal. Belangrijk is dat verlof in geval van "gewichtige redenen" ruim van te voren (8 weken) moet worden aangevraagd.