Daltononderwijs

  

Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Volgens de Daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen bijdrage in de groep en voor hun eigen inzet om zich te willen ontwikkelen. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen leerkracht en individuele leerling. De leerkracht biedt veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen.  

 

Kernwaarden van het Dalton-onderwijs 

 
 

Hoe geven wij vorm aan de kernwaarden van het daltononderwijs?

 

Doel  

Het doel dat KC Kloosterveen stelt, is dat de leerlingen na 8 jaar basisonderwijs zich hebben ontwikkeld tot zelfstandig denkende en werkende kinderen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en voor hun omgeving.  Hierna staat beschreven hoe wij op dit moment het daltononderwijs vormgeven. In de komende jaren zal zich dit steeds verder ontwikkelen. Hierbij is de visie en missie van de school de leidraad. 

Bij het tabblad “informatie over de groepen” kunt u vinden hoe de kernwaarden binnen ons kindkenmerken kunnen een reden zijn om de taak aan te passen. Een kind dat weinig tijd nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken, krijgt minder oefenstof aangeboden, maar meer verdiepingsopdrachten. Een kind dat extra veel moeite heeft met de leerstof kan een minimumtaak voor een of meerdere vakgebieden worden aangeboden. Binnen deze taak wordt alleen de basiskennis van een bepaalde groep aangeleerd. Een minimumtaak wordt alleen aangeboden nadat meerdere remediërende handelingsplannen niet hebben geleid tot het gewenste resultaat.  

 

De pedagogische visie

De rol van de leerkracht is meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. De kinderen zijn in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen taakwerk. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen de leerkracht en individuele leerling. De leerkracht biedt veiligheid en structuur door gezamenlijk opgestelde regels te handhaven en voorspelbaar te handelen. Het pedagogische klimaat in de groep en de aangeboden oefenstof en werkvormen moeten het kind uitdagen tot leren. Daardoor krijgt het kind de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen. We proberen de leeromgeving dusdanig te organiseren dat het kind zich vrij voelt om te leren en het lesprogramma af te stemmen op de behoefte van het kind.

 

De taak

De kinderen krijgen het onderwijs/leerprogramma in dag- of weektaken aangeboden. Op KC Kloosterveen hebben we een doorgaande, oplopende lijn in het taakaanbod: De jongste groepen werken met een planbord voor taak en keuzewerk, de midden- en bovenbouw met taakbrieven waarop de dag- en weektaak staat. De kinderen van groep 3 werken met dagtaken, in groep 4 wordt een start gemaakt met weektaken. Deze weektaken bevatten leerdoelen die de kinderen op meerdere manieren kunnen behalen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van de leerdoelen (op maat) en het afhebben van hun taak binnen de schooltijden. Als dit niet lukt, kan het kind of op school of thuis zijn taak afmaken. Wij bieden de kinderen meerdere mogelijkheden om op school de taak af te krijgen. Vanaf groep 4 mogen de kinderen een kwartier voor schooltijd naar binnen om aan hun taak te werken en na schooltijd een half uur doorwerken. Het extra werken op school is een eigen keuze van het kind. Het kind kan er ook voor kiezen om doelen die niet behaald zijn of verplichte taken die niet af zijn mee te nemen naar huis en daar af te maken. Het is de bedoeling dat ouders overleggen met hun kind, wanneer het beste het taakwerk kan worden afgemaakt, dit i.v.m. naschoolse activiteiten. Als het leerdoel en de bijbehorende taak eerder dan de gestelde tijd is bereikt, mag het kind keuzewerk doen. Het kind mag zich dan zelf een taak stellen of kan gaan werken aan nog niet behaalde doelen. De komende jaren willen we het aanbod aan keuzeonderwerpen verder uitbreiden op sportief, creatief, muzikaal, wetenschap en techniek, of natuureducatief terrein. Een keuzeclinic bevat één of meerdere lessen waar kinderen naar persoonlijke interesse op kunnen intekenen. Kinderen uit verschillende groepen kunnen hier dan aan deelnemen, op voorwaarde dat hun taakwerk in orde is op de afgesproken dag.

 

Omgaan met verschillen

De hoeveelheid instructie over de leerstof wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. Wanneer een nieuwe leerstrategie aan bod komt, krijgen alle kinderen van de groep instructie. Daarnaast kan een kind kiezen voor extra instructie. Ook kan de leerkracht een kind in een instructiegroepje plaatsen, omdat het kind meer of andere instructie nodig heeft. De inhoud van de taak wordt afgestemd op de behoefte van de leerling, een kind kan juist veel herhalingsstof nodig hebben, of het kind beheerst de leerstof dusdanig goed dat er ruimte is voor verdieping in de leerstof. Ook kindkenmerken kunnen een reden zijn om de taak aan te passen. Een kind dat weinig tijd nodig heeft om zich de leerstof eigen te maken, krijgt minder oefenstof aangeboden, maar meer verdiepingsopdrachten. Een kind dat extra veel moeite heeft met de leerstof kan een minimumtaak voor een of meerdere vakgebieden worden aangeboden. Binnen deze taak wordt alleen de basiskennis van een bepaalde groep aangeleerd. Een minimumtaak wordt alleen aangeboden nadat meerdere remediërende handelingsplannen niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. 

 

Historie van het Daltonplan

 

(meer informatie: Nederlandse Dalton Vereniging