MR en OV

Kindcentrum Kloosterveen heeft een actieve oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schooldirectie neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van ons kindcentrum. De directeur heeft een adviserende rol. De medezeggenschapsraad wordt niet alleen geïnformeerd, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft daarvoor twee soorten rechten: het advies- en het instemmingsrecht. Leden kunnen zo meepraten over bijvoorbeeld de vakantieregeling, wijzigingen van het beleid of een fusie met een andere school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Leden Medezeggenschapsraad (MR)

Margriet Mölling (oudergeleding, secretaris)   Mihra Hamzic (oudergeleding)

Sebastiaan Boerema (oudergeleding)            Tessa Bolland       

Mariska ten Berge (teamgeleding, voorzitter) Emma Musch (teamgeleding)   

Marcella Sulmann (teamgeleding)                  Richard Hofman (teamgeleding)        

 

Oudervereniging (OV)

 

De oudervereniging is een vereniging waar in principe alle ouders/verzorgers van leerlingen lid van zijn. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ouders en twee teamleden. De OV vergadert ongeveer 1x per maand op donderdagavond. De bestuursleden van de oudervereniging helpen het schoolteam bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen en de Avondvierdaagse. Ook kan de oudervereniging adviserend optreden richting de MR en speelt de oudervereniging een rol in het bevorderen van de contacten tussen school en ouders. De voorzitter van de oudervereniging heeft regelmatig overleg met de directie. Tips of suggesties voor de oudervereniging? Spreek één van de leden aan of stuur een e-mail naar ov@kindcentrum-kloosterveen.nl.  

Bestuursleden:

Chanine Baartse                        

Marije Bosscha                          Hiljanne Koops (voorzitter)

Grada de Boer                           Marcel Kuiper

Pauline van Dijk                         Thijs Pit (penningmeester)

Heidi van Duijn                           Eveline Zaagman

Lonneke Groen                          Linda Scholtmeijer (team)

Pauline de Jong                         Nils van Roijen (team)